Algemene Voorwaarden

Art. 1. Definities
Art. 2. Toepasselijkheid
Art. 3. Offertes
Art. 4. Volmacht Klant
Art. 5. Gegevensverstrekking Klant
Art. 6. Garanties Klant
Art. 7. Aansprakelijkheid Klant
Art. 8. Zorgvuldigheid Brabant Incasso
Art. 9. Incassotraject
Art. 10. Tarief
Art. 11. Depot
Art. 12. Rapportage
Art. 13. Facturering
Art. 14. Afrekening
Art. 15. Klachten
Art. 16. Aansprakelijkheid Brabant Incasso
Art. 17. Geheimhouding
Art. 18. Privacy
Art. 19. Intellectuele Eigendom
Art. 20. Wijziging Opdracht
Art. 21. Wijziging algemene incassovoorwaarden
Art. 22. Duur Opdracht en opzegging
Art. 23. Ontbinding
Art. 24. Recht- en forumkeuze
 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Brabant Incasso: Gevestigd te Waspik aan de Vrouwkensvaartsestraat 28a.
 • Klant: Degene die aan Brabant Incasso de opdracht verstrekt of heeft verstrekt.
 • Debiteur: De wederpartij van de Klant.
 • Opdracht: De overeenkomst waarbij Brabant Incasso zich jegens de Klant verbindt tot het incasseren van één of meer vorderingen van de Klant op de debiteur.
 • Vordering: De door de Klant aan Brabant Incasso uit handen gegeven hoofdsom, bestaande uit de tot het moment van aanlevering onbetaald gebleven geldsom, eventueel vermeerderd met BTW en de al vervallen en opeisbaar gestelde rente.
 • Specificatie: Actuele en correcte onderbouwing van de vordering waarin betalingen, BTW en door de Klant reeds in rekening gebrachte rente en kosten als afzonderlijke posten worden weergegeven.
 • Tarief: De vergoeding die de Klant aan Brabant Incasso verschuldigd is voor door haar verrichte werkzaamheden.
 • NVI: Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen.
terug naar boven
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene incassovoorwaarden gelden voor iedere offerte waarop Brabant Incasso deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en derhalve op alle overeenkomsten die uit de offertes van Brabant Incasso voortvloeien, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Brabant Incasso wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant op de opdracht uitdrukkelijk af.

terug naar boven
 

Artikel 3. Offertes

 1. Brabant Incasso heeft het recht een offerte binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen.
 2. Offertes van Brabant Incasso komen te vervallen indien zij niet binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
terug naar boven
 

Artikel 4. Volmacht Klant

De Klant verleent Brabant Incasso een volmacht om als directe vertegenwoordiger van de Klant datgene te doen, wat naar het oordeel van Brabant Incasso voor het uitvoeren van de opdracht wenselijk of noodzakelijk is.

terug naar boven
 

Artikel 5. Gegevensverstrekking Klant

 1. De Klant verstrekt Brabant Incasso tezamen met de opdracht, dan wel binnen 7 (zeven) dagen na het eerste verzoek van Brabant Incasso de volgende bescheiden:
  • A. Het bewijs dat de debiteur een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, dan wel dat dit in de 2 (twee) jaren voorafgaand aan de opdracht aan Brabant Incasso het geval is geweest.
  • B. Een kopie van de overeenkomst tussen de Klant en de debiteur waaruit de vordering voortvloeit.
  • C. Een specificatie van de vordering.
  • D. Opdrachtbevestigingen, schulderkenningen, facturen en gewisselde-correspondentie met de debiteur.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat zij tijdig alle overige gegevens aan Brabant Incasso verstrekt, waarvan Brabant Incasso aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht of waarvan de Klant dit weet of, redelijkerwijs behoort te begrijpen.
 3. Brabant Incasso heeft het recht een vordering niet in behandeling te nemen, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van de in dit artikel genoemde informatie en/of indien de in artikel 6 beschreven garanties ontbreken.
terug naar boven
 

Artikel 6. Garanties Klant

 1. De Klant garandeert dat de door haar verstrekte gegevens zoals genoemd in artikel 5 juist en volledig zijn.
 2. De Klant garandeert dat zij de gegrondheid van de vordering te allen tijde kan aantonen en dat de debiteur de betaling van de vordering niet rechtsgeldig kan opschorten, of verrekenen.
 3. De Klant garandeert dat zij de door haar aan Brabant Incasso verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt.
 4. De Klant garandeert dat zij, nadat zij Brabant Incasso opdracht verstrekt heeft, contacten met de debiteur of namens de consument optredende derden zoveel mogelijk zal beperken en dat zij de debiteur in alle gevallen direct naar Brabant Incasso zal verwijzen.
terug naar boven
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid Klant

 1. Indien de Klant niet of tijdig aan haar verplichtingen en/of garanties uit de opdracht en/of deze Algemene Incassovoorwaarden voldoet, heeft Brabant Incasso het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
 2. Indien de Klant nadat haar daartoe een nadere termijn is gegund, in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen en/of garanties uit de opdracht en/of deze Algemene Incassovoorwaarden, en een vordering om die reden niet geïnd kan worden, is de Klant Brabant Incasso desondanks het volledige tarief over de vordering verschuldigd.
terug naar boven
 

Artikel 8. Zorgvuldigheid Brabant Incasso

 1. Brabant Incasso zal de incassowerkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid van een redelijk handelende en bekwame dienstverlener in acht nemen. Brabant Incasso zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemene aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen in acht nemen.
 2. Brabant Incasso is bij het uitvoeren van de opdracht gebonden aan de voor haar geldende beroeps- en gedragsregels, waaronder de gedragsregels van de NVI. De Klant verklaart de uit de gedrag- en beroepsregels voor Brabant Incasso voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. Brabant Incasso zal voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening houden met andere dan financiële consequenties van haar handelen voor de Klant. Brabant Incasso zal voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf toestemming vragen aan de Klant voor het aanvragen van het faillissement van de consument, alsmede voor het verrichten van handelingen, welke negatieve publiciteit voor de Klant kunnen opleveren.
 4. Bij onverschuldigde betaling door de debiteur draagt Brabant Incasso binnen 30 dagen na ontvangst bij deze betaling dan wel binnen 30 (dertig) dagen nadat zij van onverschuldigde betaling heeft kennis gekregen zorg voor terugbetaling van onverschuldigde betaalde bedragen.
terug naar boven
 

Artikel 9. Incassotraject

 1. Brabant Incasso zal, voor zover wettelijk en/of contractueel toegestaan, de door de Klant aangeleverde vordering verhogen met de verschuldigde rente en een vergoeding voor de buitengerechtelijk kosten conform de actuele versie van Rapport Voorwerk. De rente wordt doorberekend tot het moment volledige voldoening.
 2. Indien de vordering onder meer bestaat uit gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten die op grond van de meest actuele versie van het Rapport Voorwerk niet voor vergoeding in aanmerking komen, heeft Brabant Incasso het recht de vordering aan te passen conform de aanbevelingen van het rapport.
 3. Het incassotraject van Brabant Incasso bestaat uit buitengerechtelijke en indien nodig, gerechtelijke invordering. Brabant Incasso heeft ten aanzien van de invulling en uitvoering van haar incassotrajecten vrijheid van handelen. Een gerechtelijke invordering zal alleen door Brabant Incasso worden geïnitieerd indien alle buitengerechtelijke mogelijkheden tot invordering zijn benut en zonder resultaat zijn gebleven.
 4. Brabant Incasso is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden zoals haar businesspartners.
 5. Brabant Incasso is gerechtigd de kosten voor de inschakeling van derden tijdens het gerechtelijke incassotraject (onder andere deurwaarderkosten, griffierechten en salaris gemachtigde), voor zover wettelijk toegestaan, te verhalen op de debiteur.
 6. Brabant Incasso heeft het recht de invordering van een vordering te staken, indien naar haar oordeel tijdelijk onvoldoende uitzicht bestaat op betaling of verhaal. Brabant Incasso is echter binnen de verjaringstermijn te allen tijde gerechtigd de invordering ten aanzien van de betreffende vordering opnieuw aan te vangen, bijvoorbeeld indien zij bekend raakt met nieuwe feiten en/of omstandigheden.
 7. De Klant heeft het recht voorstellen te doen omtrent het te volgen incassotraject. Brabant Incasso zal deze voorstellen met de Klant bespreken en beoordelen.
terug naar boven
 

Artikel 10. Tarief

 1. Brabant Incasso hanteert de navolgende tarieven:
  • a. Voor het aanmaken van een dossier worden €24,50 (vierentwintig euro en vijftig eurocent) (excl. btw) in rekening gebracht.
   Voor elk vordering wordt een separaat dossier aangelegd. Deze kosten zullen door de Klant, ingaande voor iedere incasso voldaan moeten zijn. Na betaling van bovengenoemd bedrag wordt de incasso-opdracht binnen 7 (zeven) werkdagen uitgevoerd.
  • b. Verder zijn de kosten voor de Klant op alle niet op de debiteur verhaalde en/of niet-verhaalbare gerechtelijke kosten;
  • c. Verder alle niet op de debiteur verhaalde en/of niet-verhaalbare kosten voor het incasseren van vorderingen in het buitenland;
 2. Brabant Incasso heeft recht op een vergoeding van het hieronder beschreven Tarief over de Vordering die door toedoen van de Klant geïncasseerd kan worden, zoals:
  • a. Door de Klant kwijtgescholden (gedeelten van) Vorderingen;
  • b. Door de Klant of de debiteur rechtsgeldig verrekende Vorderingen;
  • c. Vorderingen die zijn komen te vervallen omdat de Klant of de debiteur de overeenkomst die ten grondslag lag aan de Vordering rechtsgeldig heeft ontbonden of vernietigd;
  • d. Vorderingen waarvan de debiteur de betaling rechtsgeldig heeft opgeschort;
  • e. Vorderingen waarvoor de Klant de Opdracht aan Brabant Incasso heeft beëindigd.
 3. De Klant stelt Brabant Incasso binnen een termijn van 7 (zeven) dagen schriftelijk op de hoogte van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding, verrekening, ontbinding, opschorting of beëindiging van de Opdracht, zoals bedoeld in lid 2.
 4. Onderstaande tarieven worden bij de debiteur in rekening gebracht:
   
  Hoogte van de vordering Incassokosten
  van € 1,- tot € 250,- € 37,-
  van € 250,- tot € 500,- € 75,-
  van € 500,- tot € 1250,- € 150,-
  van € 1250,- tot € 2500,- € 300,-
  van € 2500,- tot € 3750,- € 450,-
  van € 3750,- tot € 5000,- € 600,-
  van € 5000,- tot € 10.000,- € 700,-
  van € 10.000,- tot € 20.000,- € 800,-
  van € 20.000,- tot € 40.000,- € 1000,-
  van € 40.000,- tot € 100.000,- € 1500,-
  van € 100.000,- tot € 200.000,- € 2500,-
Bovenstaande normen, c.q. tarieven zijn exclusief BTW en zijn vastgesteld door het Kantongerecht.
terug naar boven
 

Artikel 11. Depot

Brabant Incasso heeft het recht gelden die zij van de debiteur ten behoeve van de Klant ontvangt gedurende een maand in depot te houden. Na 30 (dertig) dagen worden geïncasseerde bedragen door Brabant Incasso afgedragen aan de Klant, onder aftrek van aan Brabant Incasso toekomende Tarieven op grond van artikel 10.

terug naar boven
 

Artikel 12. Rapportage

 1. De Klant ontvangt desgevraagd inlichtingen over de voortgang van het incasso van één of meer vorderingen. Brabant Incasso zal de inlichtingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen verstrekken.
 2. De Klant ontvangt elk kwartaal van Brabant Incasso een managementrapportage waarin de resultaten van de incassodienstverlening op gecumuleerd niveau worden gepresenteerd. Alle contractueel overeengekomen afspraken worden door Brabant Incasso zichtbaar gerapporteerd in de managementrapportage.
 3. Brabant Incasso meldt de Klant binnen 5 (vijf) weken dat zij het incasso van een vordering heeft gestaakt, dan wel opnieuw heeft aangevangen als bedoeld in artikel 9 (lid 5).
 4. Brabant Incasso is verplicht op verzoek van de Klant een verklaring van de accountant van Brabant Incasso over te leggen, waaruit de juistheid en volledigheid van de door haar verrichte betalingen lijkt. De kosten van een dergelijke accountantsonderzoek zijn voor rekening van de Klant.
 5. De Klant ontvangt op verzoek bericht van wijzigingen van relevante persoons- en adresgegevens betreffende de consument.
 6. Door middel van afboek- en afwikkelcodes wordt de reden van afwikkeling van de betreffende vordering door Brabant Incasso aangegeven.
terug naar boven
 

Artikel 13. Facturering

 1. Brabant Incasso stuurt de Klant binnen 5 (vijf) weken na afwikkeling van het dossier van een vordering schriftelijk een factuurspecificatie, met daarin het geïncasseerde bedrag en het daarvoor aan Brabant Incasso toekomende tarief.
 2. De Klant zal binnen 30 (dertig) dagen na het versturen van de factuur aan haar betalingsverplichtingen jegens Brabant Incasso voldoen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn uit lid 2 is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag maandelijks een contractuele rente verschuldigd van 1% (één procent). Indien de Klant in verzuim verkeert, is Brabant Incasso gerechtigd haar werkzaamheden voor de Klant op te schorten.
terug naar boven
 

Artikel 14. Afrekening

 1. Brabant Incasso is gerechtigd iedere betaling van een debiteur ter voldoening van een vordering in eerste plaats aan te wenden voor de voldoening van het, voor de betreffende vordering, aan Brabant Incasso toekomende tarief als bedoeld in artikel 10.
 2. Brabant Incasso is gerechtigd het tarief met de aan de Klant verschuldigde bedragen te verrekenen.
terug naar boven
 

Artikel 15. Klachten

 1. Brabant Incasso beschikt over een klachtenregistratiesysteem waarin de klachten van debiteuren, Klanten en derden worden opgenomen en afgehandeld. De indiener van de klacht heeft voorts de mogelijkheid een beroep te doen op de geschillenregeling van de NVI. Een exemplaar van het geschillenreglement van de NVI kan desgevraagd bij Brabant Incasso opgevraagd worden.
 2. Brabant Incasso neemt klachten en reclames slechts in behandeling indien de Klant deze schriftelijk bij Brabant Incasso indient, binnen 30 (dertig) dagen nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden waarop de klacht of de reclame betrekking heeft.
terug naar boven
 

Artikel 16. Aansprakelijkheid Brabant Incasso

 1. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de Klant. Brabant Incasso sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de wet niet dwingend is geregeld.
 2. Brabant Incasso is niet aansprakelijk voor schade aan derden, van welke aard ook, ontstaan doordat Brabant Incasso is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel indien de Klant op andere wijze haar garanties heeft geschonden. De Klant vrijwaart Brabant Incasso materieel en processueel voor dergelijke schade.
 3. Brabant Incasso is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door ondergeschikten. Brabant Incasso is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die in opdracht van Brabant Incasso werkzaamheden voor haar verrichten, dan wel op andere wijze betrokken zijn bij het uitvoeren van de opdracht.
 4. Mocht Brabant Incasso op grond van dwingende wetsbepalingen jegens de Klant toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag voor de gerichte werkzaamheden in rekening is gebracht dan wel de dekking welke door de verzekeraar van Brabant Incasso wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Brabant Incasso of haar leidinggevende ondergeschikten.
terug naar boven
 

Artikel 17. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

terug naar boven
 

Artikel 18. Privacy

 1. Brabant Incasso respecteert de privacy van de consument en draagt er voor zorg dat persoonlijke informatie over de consument vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. Brabant Incasso garandeert de door de Klant aan Brabant Incasso verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken.
 3. De door de Klant aan Brabant Incasso verstrekte gegevens ten aanzien van de consument worden opgenomen in het gegevensbestand van Brabant Incasso. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het bij het College bescherming persoonsgegevens.
 4. Brabant Incasso zal de gegevens zoals genoemd in lid 2 uitsluitend overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst verwerken ten behoeve van het incasseren van vorderingen, alsmede ten behoeve van de overige door Brabant Incasso bij het College bescherming persoonsgegevens aangemelde creditmanagement doeleinden.
terug naar boven
 

Artikel 19. Intellectuele Eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde omtrent geheimhouding behoudt Brabant Incasso zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Brabant Incasso verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen zonder voorafgaande toestemming van Brabant Incasso niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Brabant Incasso behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de incassodienstverlening verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
terug naar boven
 

Artikel 20. Wijziging Opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk is, treden partijen in overleg om de opdracht dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Indien een aanpassing van de opdracht zoals genoemd in lid 1 gevolgen heeft voor het tijdstip van voltooiing van de opdracht, stelt Brabant Incasso de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien een aanpassing van de opdracht zoals genoemd in lid 1 financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, stelt Brabant Incasso de Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien een tarief is overeengekomen zal Brabant Incasso aangeven in hoeverre de aanpassing van de opdracht een verhoging van het tarief tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Brabant Incasso geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de aanpassing het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
terug naar boven
 

Artikel 21. Wijziging algemene incassovoorwaarden

 1. Brabant Incasso is bevoegd wijzigingen in de Algemene Incassovoorwaarden aan te brengen. Brabant Incasso zal de gewijzigde Algemene Incassovoorwaarden toezenden. De gewijzigde Algemene Incassovoorwaarden treden 30 (dertig) dagen nadat de Klant deze ontvangen heeft in werking.
 2. De Klant heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om Brabant Incasso schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde Algemene Incassovoorwaarden afwijst of accepteert. Indien acceptatie of afwijzing daarvan binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene incassovoorwaarden op de opdracht.
terug naar boven
 

Artikel 22. Duur Opdracht en opzegging

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Beide partijen kunnen de opdracht schriftelijk opzeggen tegen het einde van elk contractsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Brabant Incasso heeft het recht na opzegging zorg te dragen voor afwikkeling van alle door de Klant reeds aan Brabant Incasso in behandeling gegeven vorderingen.
 3. Is binnen de looptijd van de opdracht de voltooiing van bepaalde werkzaamheden aan termijnen gebonden, dan zijn dit geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
terug naar boven
 

Artikel 23. Ontbinding

 1. Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst van opdracht:
  • a. De andere partij, ondanks ingebrekestelling toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van een of meer verplichtingen;
  • b. Omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan haar betalingsverplichtingen zal voldoen;
  • c. De andere partij wordt geliquideerd, in staat van faillissement wordt verklaard, of aan haar surseance van betaling wordt verleend;
  • d. Op een aanzienlijk deel van het vermogen van de ander partij beslag wordt gelegd;
  • e. De Klant is verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende blijkt.
 2. Brabant Incasso is bij ontbinding op grond van dit artikel gerechtigd de incassowerkzaamheden ten aanzien van vorderingen waarvoor zij de opdracht heeft gekregen, direct te staken.
terug naar boven
 

Artikel 24. Recht- en forumkeuze

 1. Op elke opdracht tussen de Klant en Brabant Incasso alsmede op de Algemene Incassovoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de Klant of Brabant Incasso een beroep heeft gedaan op de geschillenregeling van de NVI, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.
 3. Indien de Klant een consument is, of indien zijn bedrijf of praktijk inclusief de opdrachtgever zelf 3 (drie) personen of minder werkzaam zijn, heeft de Klant het recht om binnen 30 (dertig) dagen, te kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens het recht bevoegde burgerlijke rechter.
terug naar boven
 

Brabant Incasso