Incasso opdracht

  • Per e-mail: incasso-opdracht@brabantincasso.nl
  • Per post: Brabant Incasso, Postbus 35, 5165 ZG Waspik

U wordt geacht het onderstaande formulier in te vullen en te versturen voor de dossieraanmaak. Eveneens wordt u geacht de pagina die volgt na het versturen, uit te printen en deze met desbetreffende factuur plus alle voorgaande correspondentie met uw debiteur, Brabant Incasso toe te zenden.

Gegevens opdrachtgever:  
Naam of Bedrijfsnaam:
KvK nummer:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Faxnummer:
e-mailadres:
 
Gegevens van uw debiteur:  
Naam of Bedrijfsnaam:
KvK nummer (indien van toepassing):
Contactpersoon:
Adres:
Telefoonnummer:
Mobielnummer:
Faxnummer:
e-mailadres:
 
Uw vordering:  
Factuurbedrag:
Datum 1e factuur:
Data herinnering(en):
Telefonisch contact gehad:
 
 

Met onderhavig formulier geeft men conform de door Brabant Incasso gehanteerde algemene voorwaarden en tarieven opdracht tot het incasseren van de aangegeven vordering over te gaan.
Wij doen een dossiernummer en een nota ad €24,50 (vierentwintig euro en vijftig eurocent) excl. BTW aan u toekomen. Na betaling wordt de incasso-opdracht gestart. Indien na de herinnering, alsmede de sommatiebrief, de debiteur aan al de verplichtingen heeft voldaan en er geen verdere werkzaamheden meer nodig zijn of worden verlangd, wordt de opdracht geacht daartoe beperkt te zijn geweest. Daardoor zal de nota als einddeclaratie worden aangemerkt, onverminderd het recht alle overige werkzaamheden in rekening te brengen.